Blog post

Our featured Post
Nieuwsbrief Loonheffingen 2024
april - 26 - 2024

Nieuwsbrief Loonheffingen 2024

Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 (uitgave 2)

Nieuwsbrief Loonheffingen

Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 In deze Nieuwsbrief Loonheffingen vindt u informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2024. We verwijzen hierin naar het ‘Handboek Loonheffingen’ waarmee we bedoelen het Handboek Loonheffingen 2023. U vindt het Handboek op belastingdienst.nl/loonheffingen. Het ‘Handboek Loonheffingen 2024’ publiceren we naar verwachting in maart 2024. Daarin wordt de informatie van deze nieuwsbrief verwerkt.

Eerste uitgave van de nieuwsbrief In de 1e uitgave van de nieuwsbrief voor 2024 informeerden we u over maatregelen die voortkomen uit al bestaande wet- of regelgeving of uit voorgenomen wet- of regelgeving, zoals opgenomen in het Belastingplan 2024. Ook informeerden we u over de wijzigingen in de aangifte loonheffingen voor 2024. Het Belastingplan 2024 is inmiddels is aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. Ook de lagere regelgeving is inmiddels gepubliceerd. Onder ‘Overige informatie’ vindt u ook informatie die niet specifiek voor of vanaf 2024 geldt.

Onderwerpen nieuwsbrief:

Onderwerpen In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

1       Verhoging bedragen vrijwilligersregeling
2      Verhoging gerichte vrijstelling kilometervergoeding
3      Verruiming vrijstelling ov-abonnementen en voordeelurenkaarten
4      Alleenstaande-ouderenkorting niet meer uitsluitend via de SVB
5      Aanpassing uurloongrens LIV per 2024
6      Aanpassing vrije ruimte werkkostenregeling
7      Jeugd-LIV vervalt per 2024
8      Verhoging terugkeerpremie bij terugkeer eigenrisicodrager naar publieke bestel
9      Vastlegging regels over gebruik van inkomstenverhoudingen
10    Maatregelen in verband met de 30%-regeling voor ingekomen werknemers
10.1 Aftopping bedrag toepassing 30%-regeling
10.2 Versobering van de 30%-regeling
10.3 Afschaffen partiële buitenlandse belastingplicht per 2025 8 10.4 Mogelijkheid tot herziening van een beschikking 30%-regeling voor ingekomen werknemers 9 11 Wijzigingen in de aangifte loonheffingen 10 11.1 Vervallen van rubriek ‘Indicatie vakantiebonnen toegepast’ 10 11.2 Toevoegen van rubriek ‘Indicatie deelname tijdspaarfonds’ 10 11.3 Vervallen cao-codes 10 12 Minimumuurloon 11 13 Toelichting mededeling/beschikking ‘Gedifferentieerd Premiepercentage Werkhervattingskas’ (Whk) 11 13.1 Eigenrisicodrager WGA of ZW 11 13.2 Beschikking mogelijk onjuist bij een ‘no-riskpolis’ 11 14 Overige informatie 12 14.1 Wet toekomst pensioenen (WTP) 12 14.2 Uitbetaalde bedragen aan derden opgeven 12 14.3 Verduidelijking WSW-werknemers 13 14.4 Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA: verduidelijking premie AWf en Aof 13 14.5 Grensoverschrijdende arbeid: nieuwe afspraak voor in welk land de werknemer verzekerd is 14 14.6 Uurloongrenzen jeugd-LIV 2023 14 15 Cijferbijlage 14

Tijdelijke verruiming LIV

Let op: in de Nieuwsbrief Loonheffingen is bij punt 5. Tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV) abusievelijk ook de verruiming van 2024 meegenomen. Deze gaat echter niet door gezien het aangenomen amendement bij het Belastingplan 2023.

  • Deel :